Θερινό Σχολείο “Οπτική Εθνογραφία” 2019

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, το εντατικό και εξαιρετικά επιτυχημένο καλοκαιρινό σχολείο Οπτική Εθνογραφία των Αστικών Κειμένων πραγματοποιείται 1-21 Ιουλίου στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (ΟIA) σε συνεργασία με το Εθνογραφικό Φεστιβάλ Αθηνών (Εθνοφέστ) και το Πανεπιστήμιο VU του Άμστερνταμ ( VU). Το διδακτικό προσωπικό θα συμμετέχει από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (UvA), το Πανεπιστήμιο του Λέϊντεν, το Παντείο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι προφανές ότι σήμερα το οπτικό, σε όλες τις εκδηλώσεις του, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στον «κόσμο» της ανθρωπολογίας και κοινωνικών επιστημών. Εκτός από τις εσωτερικές αλλαγές στον ακαδημαϊκό χώρο και τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν αναμορφώσει τη σχέση της ανθρωπολογίας / εθνογραφίας με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ο τομέας της οπτικής ανθρωπολογίας έχει πλέον επεκταθεί τόσο ως προς την εμβέλεια όσο και ως προς τον θεσμικό ρόλο. Αυτές οι πρόσφατες αλλαγές δεν έχουν διερευνηθεί διεξοδικά στα αστικά τοπία της Ελλάδας. Αν και οι κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί των τελευταίων ετών εξετάζονται από κοινωνικούς και πολιτικούς επιστήμονες, υπάρχει ανάγκη να προστεθούν στην εργαλειοθήκη μας η οπτική εθνογραφία και η οπτική ανθρωπολογία με πιο συστηματικό τρόπο. Στο θερινό μας σχολείο εστιάζουμε στη θεωρητική θέση του οπτικού μέσα στην κοινωνική / πολιτική θεωρία και στην πρακτική χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στην εθνογραφική διαδικασία. Κατά την εξέταση της χρήσης των οπτικών μεθόδων, τα μαθήματα θα επικεντρωθούν τόσο σε ιστορικά όσο και σε σύγχρονα παραδείγματα εθνογραφικής ταινίας και φωτογραφίας. Μόνο εξαιρετικοί μαθητές από όλο τον κόσμο κατά τον περασμένο χρόνο μπορούν να συμμετάσχουν στο σχολείο, υποψήφιοι διδάκτορες BA, Master και πρώτου έτους. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποστέλλοντας το έντυπο αίτησης στον Δρ Τρύφων Μπάμπηλη by email μέχρι τις 10 Μαΐου 2019 και οι επιτυχείς υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέχρι τις 17 Μαΐου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών είναι περιορισμένος (έως και 30 φοιτητές), γι ‘αυτό ενθαρρύνουμε την έγκαιρη εγγραφή. Θα ισχύουν κριτήρια επιλογής..

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίεςr more information
Κάντε κλικ για αίτηση application

  Course


  Personal data

  Contact Information

  Education

  For Students

  Studies and academic exams passed

  For PhD students

  University at which you are taking your PhD:

  Supervising professor(s):  Summer School “Visual Ethnography” 2019

  For the fifth consecutive year, the intensive and highly successful summer school Visual Ethnography of Cityscapes is taking place 1-21 July at the Netherlands Institute at Athens (NIA) in collaboration with the Ethnographic Film Festival of Athens (Ethnofest) and VU University Amsterdam (VU). Teaching staff will be joining from the University of Amsterdam (UvA), University of Leiden, Panteion University and the University of the Aegean.

  It is apparent that today the visual, in all its manifestations, possesses a special place in the “world” of anthropology and social sciences. Besides the internal changes in the academia and the technological developments that have reshaped the relationship of anthropology/ethnography with the use of audio-visual means, the field of visual anthropology has by now expanded both in terms of scope and institutional role. These recent changes have not been thoroughly explored in the cityscapes of Greece. Although the social, political and economic transformations of the last years are being examined by social and political scientists, there is a need to add to our toolbox visual ethnography and visual anthropology in a more systematic way. In our summer school we are having a focus on the theoretical position of the visual within social/political theory and on the practical use of audio-visual means in the ethnographic process. In examining the use of visual methods, the courses will focus on both historical and contemporary examples of ethnographic film and photography.Only outstanding students from all over the globe at last year BA, Master and first year PhD students can participate in the school. Students can apply by sending the application form to Dr. Tryfon Bampilis by email until the 10th of May 2019 and successful applicants will be notified by the 17th of May. The number of participating students is limited (max. 30 students), so we encourage early registration. Selecting criteria will apply.

  Click for more information
  Click for application

   Course


   Personal data

   Contact Information

   Education

   For Students

   Studies and academic exams passed

   For PhD students

   University at which you are taking your PhD:

   Supervising professor(s):