Studiebeurzen

Regeling voor beurzen voor studieverblijf op het NIA, ingaand 15 september 2020
Wijziging 16 december 2021 

Het Nederlands Instituut Athene stelt beurzen ter beschikking voor een studieverblijf aan het instituut in Athene. Studenten, afgestudeerden, promovendi en gepromoveerden van UvA, VU, Leiden, Utrecht, Groningen en Radboud komen in aanmerking voor deze beurzen. Als je al betaald wordt voor onderzoek, of als je de beurs die je wilt aanvragen minder dan vijf jaar geleden al hebt genoten (met uitzondering van de verblijfskostenbeurs), kom je in principe niet in aanmerking voor deze beurzen. Ontwikkelingsbeurzen kunnen bij elke nieuwe fase van studie en promotie worden aangevraagd.

Het onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd moet betrekking hebben op Griekenland. Het verblijf aan het instituut moet een duidelijke meerwaarde hebben voor het onderzoek. Bij de beoordeling toetsen wij de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel (probleemstelling en werkplan) en zo nodig je studieresultaten.

Je kunt een aanvraag doen voor de volgende vier beurzen:

 1. Het stipendium voor promovendi en recent gepromoveerden
  Jaarlijks zijn stipendia beschikbaar voor promovendi en jonge onderzoekers. Het onderzoek moet resulteren in een wetenschappelijke publicatie of in (een deel van) een dissertatie of boek. Ook is het mogelijk een stipendium aan te vragen voor de afronding van een proefschrift. Het stipendium biedt gratis verblijf in een gastenkamer van het NIA, een maandelijkse toelage van 700 Euro en een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal 200 Euro. De maximale duur is drie maanden.
 2. Studiebeurs voor masterstudenten en recent afgestudeerden
  Jaarlijks zijn meerdere studiebeurzen beschikbaar voor masterstudenten en recent afgestudeerden. Ook reeds langer geleden afgestudeerden die hun wetenschappelijke activiteit een nieuwe impuls willen geven kunnen deze beurs aanvragen.
  De studiebeurs biedt gratis verblijf in een gastenkamer van het NIA, een maandelijkse toelage van 400 Euro en een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal 200 Euro. De maximale duur is drie maanden.
 3. Goekoop Ontwikkelingsbeurs voor studenten, afgestudeerden, promovendi en gepromoveerden
  Het NIA stelt vijf Goekoop ontwikkelingsbeurzen per half jaar ter beschikking, deels bekostigd door de Vereniging van Vrienden van het NIA (VVNIA). De Goekoop ontwikkelingsbeurs is bedoeld voor een verblijf in Athene van maximaal drie weken om een onderzoeksvoorstel te ontwikkelen. Deze beurs biedt gratis verblijf in een van de gastenkamers van het NIA, een reiskostenvergoeding van maximaal 200 Euro en een tegemoetkoming in verblijfskosten van 100 Euro per week.
 4. Verblijfskostenbeurs voor studenten, recent afgestudeerden, promovendi, recent gepromoveerden
  Deze beurs voorziet in een korting van 4 Euro op de kamerprijs (tot een maximum van 200 Euro).

Wat van de bursaal wordt gevraagd:
Als je een stipendium of een studiebeurs ontvangt, geef je op het einde van je verblijf een presentatie over je project en maak je een verslag van je onderzoek voor het NIA en de VVNIA. Met name voor het stipendium geldt dat een actieve bijdrage aan de academische activiteiten van het NIA wordt verwacht. In Nederland ben je bereid je onderzoek te presenteren aan de deelnemende universiteiten, waarvoor het NIA een reiskostenvergoeding ter beschikking stelt, en op bijeenkomsten van de VVNIA. Je hebt geen bezwaar tegen vermelding van je activiteiten op de diverse (al dan niet sociale) media en je draagt hier ook aan bij. Je vermeldt het NIA bij alle presentaties, publicaties en verslagleggingen die uit de genoten beurs voortvloeien. Deelname aan de activiteiten van het NIA en lidmaatschap van de VVNIA worden uitdrukkelijk op prijs gesteld.
Om een NIA beurs te ontvangen vraagt het NIA de aanvrager voorts om kopieen of pdfs van alle publicaties die resulteren uit het NIA-gesteunde verblijf in Athene of Griekenland. Deze publicaties vormen een belangrijke bijdrage aan de NIA bibliotheek omdat ze worden opgenomen in de online catalogus en zo toegankelijk worden gemaakt via het inter-bibliotheek systeem in Athene, wat een grote verspreiding van je gepubliceerd werk meebrengt.
Tevens verwachten wij dat de beurshouder een korte tekst met 2-3 foto’s aan het NIA stuurt (zelfgemaakte foto’s, of voorzien van een schriftelijke copyright clearance) over de uitgevoerde activiteiten tijdens de duur van de NIA grant. Deze zullen op de NIA-blog gepost worden.
Tot slot wordt aan beurshouders gevraagd om een kort, proefgelezen Engelstalig  rapport (2pp, inclusief 1 illustratie en/of tabel) in te dienen dat gereed is voor publicatie en waarvoor  toestemming voor publicatie is verkregen (via de e-mail van de supervisor en/of de opgraver), en met maximaal 5 referenties. Het rapport zal door de redactie van Pharos worden beoordeeld op basis van de richtlijnen voor auteurs; bij een positieve uitkomst kan het rapport worden gepubliceerd. In plaats van een rapport kunnen beurshouders ook een volledig artikel aanleveren dat gebaseerd is op hun onderzoek aan het NIA.
Het gevolg geven aan deze voorwaarden zal worden meegenomen bij eventuele toekomstige  aanvragen voor verdere NIA beurzen.

Aanvragen:
De verblijfskostenbeurs en Goekoop ontwikkelingsbeurzen kunnen op elk moment worden aangevraagd, uiterlijk 1 maand voor gewenste aanvang van de beurs. De directeur van het NIA beoordeelt deze aanvragen. Stipendium en studiebeurs kunnen ook doorlopend worden aangevraagd, uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum, en worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviesraad.

Voor de aanvraag maak je gebruik van het onderstaande online-formuler. De aanvraag van het stipendium om een proefschrift af te ronden  moet vergezeld gaan van een brief van de begeleider(s) waarin deze bevestigt dat de beurs daadwerkelijk zal leiden tot voltooiing van het proefschrift. Gelieve deze brief per email aan het instituut te sturen. Je krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Uiterlijk één week na de beoordeling van de Wetenschappelijke Adviesraad krijg je bericht of je aanvraag is gehonoreerd.

Als je vragen hebt over onze beurzenprogramma, neem dan contact op met de directeur van het NIA per email.

Universiteitsbeurzen

Informatie over andere beurzen waarmee een verblijf voor studie of onderzoek in Griekenland eventueel bekostigd kan worden, is – per universiteit – te vinden op de volgende websites:

Soms hebben ook faculteiten hun eigen beurzenprogramma’s. Neem voor meer informatie contact op met de buitenlandcoördinator van uw faculteit.