Studiebeurzen

Regeling voor beurzen voor studieverblijf op het NIA, ingaand 15 september 2020
Laatste wijziging 27 maart 2024 

Het Nederlands Instituut Athene stelt beurzen ter beschikking voor een studieverblijf aan het instituut in Athene. Studenten, afgestudeerden, promovendi en gepromoveerden van UvA, VU, Leiden, Utrecht, Groningen en Radboud komen in aanmerking voor deze beurzen. Als je al betaald wordt voor onderzoek, of als je de beurs die je wilt aanvragen minder dan vijf jaar geleden al hebt genoten (met uitzondering van de verblijfskostenbeurs), kom je in principe niet in aanmerking voor deze beurzen. 

Het onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd moet betrekking hebben op Griekenland. Het verblijf aan het instituut moet een duidelijke meerwaarde hebben voor het onderzoek. Bij de beoordeling toetsen wij de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel (probleemstelling en werkplan) en zo nodig je studieresultaten.

Je kunt een aanvraag doen voor de volgende vier beurzen:

 1. Het stipendium voor promovendi en recent gepromoveerden
  Jaarlijks zijn stipendia beschikbaar voor promovendi en jonge onderzoekers. Het onderzoek moet resulteren in een wetenschappelijke publicatie of in (een deel van) een dissertatie of boek. Ook is het mogelijk een stipendium aan te vragen voor de afronding van een proefschrift. Het stipendium biedt gratis verblijf in een gastenkamer van het NIA*, een maandelijkse toelage van 700 Euro en een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal 200 Euro. De maximale duur is drie maanden.
 2. Studiebeurs voor masterstudenten en recent afgestudeerden
  Jaarlijks zijn meerdere studiebeurzen beschikbaar voor masterstudenten en recent afgestudeerden. Ook reeds langer geleden afgestudeerden die hun wetenschappelijke activiteit een nieuwe impuls willen geven kunnen deze beurs aanvragen.
  De studiebeurs biedt gratis verblijf in een gastenkamer van het NIA*, een maandelijkse toelage van 400 Euro en een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal 200 Euro. De maximale duur is drie maanden.
  Voor recent afgestudeerden geldt dat zij op het moment van aanvraag hun BA-titel reeds moeten hebben ontvangen.
 3. De VVNIA-Goekoopbeurs voor researchmaster-studenten, promovendi en post-docs zonder vaste aanstelling.
  De VVNIA (Vereniging van Vrienden van het NIA) stelt jaarlijks één à twee beurzen ter beschikking voor onderzoek op het gebied van de Griekse oudheid (archeologie, epigrafie, oude geschiedenis en filologie, of een combinatie van deze vakgebieden). De beurs biedt een gratis verblijf in een van de gastenkamers van het NIA*, een maandelijkse toelage van € 400,- en een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal € 200,-.  De maximale duur is drie maanden. Ontvangers van de beurs worden geacht lid van de VVNIA te zijn of te worden. Meer informatie over de VVNIA, lidmaatschap en de naamgeving van de beurs is te vinden op de website van de VVNIA.
 4. Verblijfskostenbeurs voor studenten, recent afgestudeerden, promovendi, recent gepromoveerden
  Deze beurs voorziet in een korting van 4 Euro op de kamerprijs (tot een maximum van 200 Euro).

Verblijf op het NIA wordt aangeboden op basis van beschikbaarheid. Voor de periodes dat er geen kamers beschikbaar zijn op het NIA kan Emmy Makri u de contactgegevens verstrekken van andere Buitenlandse Scholen in de buurt, zodat u daar een verblijf op eigen kosten kunt regelen.

Wat van de bursaal wordt gevraagd:
Als je een stipendium, studiebeurs of VVNIA-Goekoopbeurs ontvangt, maak je een verslag van je onderzoek voor het NIA en de VVNIA. Met name voor het stipendium geldt dat een actieve bijdrage aan de academische activiteiten van het NIA wordt verwacht. In Nederland ben je bereid je onderzoek te presenteren aan de deelnemende universiteiten, waarvoor het NIA een reiskostenvergoeding ter beschikking stelt, en op bijeenkomsten van de VVNIA. Je hebt geen bezwaar tegen vermelding van je activiteiten op de diverse (al dan niet sociale) media en je draagt hier ook aan bij. Je vermeldt het NIA bij alle presentaties, publicaties en verslagleggingen die uit de genoten beurs voortvloeien. Deelname aan de activiteiten van het NIA en lidmaatschap van de VVNIA worden uitdrukkelijk op prijs gesteld.
Om een NIA beurs te ontvangen vraagt het NIA de aanvrager voorts om kopieen of pdfs van alle publicaties die resulteren uit het NIA-gesteunde verblijf in Athene of Griekenland. Deze publicaties vormen een belangrijke bijdrage aan de NIA bibliotheek omdat ze worden opgenomen in de online catalogus en zo toegankelijk worden gemaakt via het inter-bibliotheek systeem in Athene, wat een grote verspreiding van je gepubliceerd werk meebrengt.
Voor vertrek dient de beurshouder een verslag over het verblijf aan het NIA in te leveren, in de vorm van een tekst voor de NIA-blog en/of een korte bijdrage voor ons wetenschappelijk tijdschrift Pharos. De NIA-directeur zal de beurshouder voor aankomst laten weten welk verslag verwacht wordt en hoe dit dient te worden aangeleverd. Van de beurshouder wordt gevraagd om contact op te nemen met Willem Ledeboer (NIA-Blog) en/of Kimberley van den Berg (Pharos) ten aanzien van de tijdige aanlevering van de gevraagde teksten.

N.B. Navolging van de richtlijnen ten aanzien van het aanleveren van teksten voor de NIA-blog en/of Pharos, vormen een voorwaarde voor de volledige uitbetaling van toegekende stipendia, studiebeurzen en VVNIA-Goekoop beurzen. Dit voorbehoud geldt niet voor de tegemoetkoming in de reiskosten die deel uitmaakt van de genoemde stipendia en beurzen, Deze zal worden uitbetaald na aankomst in Athene en bij aanlevering van de vereiste documentatie (aankoopbewijzen, boarding passes etc).

Het niet nakomen van bovenstaande voorwaarden zal een negatieve impact hebben op  eventuele toekomstige  aanvragen voor verdere NIA beurzen.

Termijn voor Aanvragen:
De verblijfskostenbeurs kan op elk moment worden aangevraagd, maar ten laatste 2 maanden voor gewenste aanvang van de beurs.
N.B. Als de maanden augustus of december in de genoemde periode voor aanvang van de aanvraag van de verblijfskostenbeurs vallen moet de aanvraag ten laatste 3 maanden voor de gewenste aanvang worden ingediend. De directeur van het NIA beoordeelt deze aanvragen.
Stipendium, studiebeurs en VVNIA-Goekoopbeurs kunnen ook doorlopend worden aangevraagd, maar ten laatste 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum, en worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviesraad.

Voor de aanvraag maak je gebruik van het onderstaande online-formuler. De aanvraag van het stipendium om een proefschrift af te ronden  moet vergezeld gaan van een brief van de begeleider(s) waarin deze bevestigt dat de beurs daadwerkelijk zal leiden tot voltooiing van het proefschrift. Gelieve deze brief per email aan het instituut te sturen. Je krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Uiterlijk één week na de beoordeling van de Wetenschappelijke Adviesraad krijg je bericht of je aanvraag is gehonoreerd.

Als je vragen hebt over onze beurzenprogramma, neem dan contact op met de directeur van het NIA per email.

Universiteitsbeurzen

Informatie over andere beurzen waarmee een verblijf voor studie of onderzoek in Griekenland eventueel bekostigd kan worden, is – per universiteit – te vinden op de volgende websites:

Soms hebben ook faculteiten hun eigen beurzenprogramma’s. Neem voor meer informatie contact op met de buitenlandcoördinator van uw faculteit.