Colloquium “Approaching Emotions”

Op 17 oktober 2017 vond in het Akropolismuseum het coloquium “Approaching Emotions” plaats, dat georganiseerd werd door het Nederlands Instituut in Athene, de Belgische School in Athene en het Noorse Instituut in Athene. Door middel van inspirerende presentaties en het delen van interdisciplinaire kennis werd er licht geworpen op verschillende benaderingen van emoties, buiten de grenzen van tijd of cognitieve beperkingen. Dankzij het vermogen van de sprekers om verschillen in methodologie en terminologie te overstijgen en door middel van de diachrone benaderingswijze  droegen de divergerende aspecten van de presentaties bij aan het verkrijgen van een holistische benadering van emoties.


The Netherlands Institute at Athens, the Belgian School at Athens and the Norwegian Institute at Athens organized this one day conference on October 17th, 2017 at the Acropolis Museum. Through inspiring presentations and sharing of interdisciplinary knowledge light was shed onto different approaches of emotions beyond time or cognitive limitations. Thanks to the ability of the speakers to surpass differences in methodology and terminology and through the diachronic approach, diverging aspects contributed to obtaining a holistic approach to emotions.