Ημερίδα για το “Συναίσθημα”

Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, η Βελγική Σχολή Αθηνών και το Νορβηγικό Ινστιτούτο στην Αθήνα διοργάνωσαν αυτό το μονοήμερο συνέδριο”Approaching Emotions” στις 17 Οκτωβρίου 2017 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μέσα από εμπνευσμένες παρουσιάσεις και ανταλλαγή διεπιστημονικών γνώσεων φωτίστηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις των συναισθημάτων, πέρα από το χρόνο ή γνωστικούς περιορισμούς. Χάρη στην ικανότητα των ομιλητών να ξεπεράσουν τις διαφορές στη μεθοδολογία και την ορολογία και μέσω της διαχρονικής προσέγγισης, οι αποκλίνουσες πτυχές συνέβαλαν στην επίτευξη μιας ολιστικής προσέγγισης των συναισθημάτων.


The Netherlands Institute at Athens, the Belgian School at Athens and the Norwegian Institute at Athens organized this one day conference on October 17th, 2017 at the Acropolis Museum. Through inspiring presentations and sharing of interdisciplinary knowledge light was shed onto different approaches of emotions beyond time or cognitive limitations. Thanks to the ability of the speakers to surpass differences in methodology and terminology and through the diachronic approach, diverging aspects contributed to obtaining a holistic approach to emotions.