Διαλέξεις (Αρχείο βίντεο)

Δημοσίευση εγγραφής “Testimonies and Research on Hiding during the Holocaust” (20/10/2021)

“The concept and the reality of revolution in the 21st century. Philosophical, political and anthropological challenges” (Διαθέσιμο online)

Aspects of Intellectual and Social History of the Greek Revolution (1η συνάντηση online)

Τώρα Online: Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ως ευκαιρία εξασφάλισης πολιτιστικής βιωσιμότητας: Λεουβάρντεν 2018 και Ελευσίνα 2023.

“Crowdsourcing heritage and the interaction between museums and local communities” (Recording available online)

Συνέδριο `The Greek Case´ διαθέσιμο on-line

Ημερίδα για το “Συναίσθημα”